<menuitem id="ro6dqiB"><acronym id="ro6dqiB"></acronym></menuitem>

<output id="ro6dqiB"><acronym id="ro6dqiB"></acronym></output>

<tbody id="ro6dqiB"></tbody><label id="ro6dqiB"></label><nobr id="ro6dqiB"></nobr><code id="ro6dqiB"></code>

<output id="ro6dqiB"><output id="ro6dqiB"></output></output>
   1. Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

    Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

    P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

    Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
    Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

    Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

    (zkrácený ?lánek 12 stran)

    M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

    Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

    V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

    V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

     

    Mobilizace a cesta na frontu

    V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

    V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

     

    Na srbské frontě a v zajetí

    P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

    V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

    Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

    Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

    Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

    Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

    20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

    Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

    Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

    15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

    Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

    V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

     

    Anabáze z Valjeva do Valony

    Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

    P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

    Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

    Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

    Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

    Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

    Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

     

    „Pole ztracené“

    Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

    Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

    Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

     

    Ve francouzských táborech

    18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

    Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

    V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

    V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

    4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

     

    Vzh?ru do legií!

    Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

    P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

    Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

    Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

    Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

    My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

    Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

     

    V bojích na západní frontě

    Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

    Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

    Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

    Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

    Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

    P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

    Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

    Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

    Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

    8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

     

     

     

    © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

    Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

    K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

    Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

    p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

    Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

    Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

    Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

    P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

    Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

    Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

    Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

    25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

    Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

    Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

    Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

    Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

    Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

    Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

    V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

    Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

    Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

    4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

    Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

    Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

    V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

    Slovník, vysvětlivky, komentá?e

    abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

    ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

    akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

    Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

    alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

    Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

    anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

    aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

    apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

    Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

    Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

    arsenál zbrojnice

    Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

    Autrichiens fr. Rakušáci

    batalion pluk

    bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

    bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

    boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

    cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

    cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

    ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

    ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

    desentér desertér

    Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

    dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

    Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

    fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

    feldkurát vojenský kněz

    feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

    feldšpitál něm. polní nemocnice

    feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

    febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

    flota námo?nictvo

    Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

    fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

    fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

    gruppo it. zde: oddělení

    halt! něm. povel zastavit, stát!

    Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

    Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

    infanterie dělost?electvo

    Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

    jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

    ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

    kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

    kantina zde: prodejna pro zajatce

    kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

    kavalerie jezdectvo

    kellner něm. ?íšník

    komisárek vojenský chléb kyselé chuti

    komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

    konduktér pr?vod?í

    korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

    Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

    ku?a srb. d?m

    kuláš zast. guláš

    Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

    lágrovat něm.tábo?it

    lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

    landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

    landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

    Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

    lettres fr. dopisy

    losung něm. zde: heslo dne

    mantl něm. vojenský pláš?

    marodní kniha něm. kniha nemocných

    marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

    maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

    maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

    mantúra vojenský oblek

    merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

    Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

    náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

    obrlajtnant něm. nadporu?ík

    oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

    ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

    para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

    pasírka něm. povolenka

    Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

    pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

    Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

    Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

    piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

    piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

    pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

    pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

    posichrovat něm. pojistit, zajistit

    Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

    profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

    Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

    rakije pálenka

    raport hlášení

    rast něm. odpo?inek

    Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

    règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

    Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

    rekonvalescent lat. zotavující se pacient

    Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

    Ristung něm. výzbroj

    salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

    saniterák vojenský ošet?ovatel

    separace oddělení

    studovat zde: zabavit

    Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

    Stationskomando něm. posádkové velení

    stra?ár srb. strá?ce

    štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

    Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

    Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

    tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

    tagwach něm.budí?ek

    therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

    trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

    t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

    Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

    Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

    Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

    Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

    wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

    z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

    zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

    zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

    ไบ โอ ติ น อาหาร คาเฟ่ ย่าน รามอินทรา วิตามิน ซี แคปซูล ท รี คาเฟ่ คาเฟ่ เค้ก คาเฟ่ นั่ง ทํา งาน อารีย์ วิ ต ซี 1000 mg ไน ท์ ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน บี รวม องค์การ เภสัช ราคา แน ท ซี วิตามิน ซี ครีม ทา ผิว ที่ คน ท้อง ใช้ได้ วิตามิน บํา รุ ง ผม และ เล็บ เครื่องสำอาง dior ร้าน บุญ ตา คาเฟ่ บุญ ชง คาเฟ่ กาแฟ 24 ชม วิตามิน ซี ตัว ไหน กิน แล้ว ขาว วิตามิน สำหรับ คน นอน น้อย เครื่อง สํา อา ง ผิว แพ้ ง่าย วิตามิน ซี แบบ ไหน ดี ที่สุด ครีม บํา รุ ง กระชับ รู ขุม ขน แฟ รน ไช ส์ ร้าน กาแฟ อ เม ซอน คาเฟ่ อิน คาเฟ่ แมว เอกมัย นิ ว ท ริ ไล ท์ วิตามิน ซี เซ รั่ ม หน้า ใส ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ซี องค์การ เภสัช ซื้อ ที่ไหน nana hunter coffee roasters ราคา คาเฟ่ ชัยพฤกษ์ วัน ทอง คาเฟ่ วิตามิน ซี เกาหลี ยก ลัง วิตามิน ซี แบบ ผง ชง ดื่ม เครื่อง สํา อา ง mti วิตามิน dhc วิธี กิน ม อย ส์ เจอ ไร เซอร์ ผู้ชาย วิว ร้าน กาแฟ วิตามิน ซี 100 mg วิตามิน ราคา ถูก คาเฟ่ เปิด ใหม่ 2019 วิตามิน พี คาเฟ่ พารา ก อน เซ รั่ ม ดี บํา รุ ง ผิว ผู้ชาย คาเฟ่ แมว ปิ่น เกล้า วิตามิน ซี nutrilite ส กิน แคร์ ที่ แจ ฮ ยอน ใช้ ครีม บํา รุ ง มือ ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ ย่าน สีลม รอย แผลเป็น จาก อีสุกอีใส lanbena ลบรอย แผลเป็น pantip คาเฟ่ แถว เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ pantip เดอะ เม ล่อน คาเฟ่ ลพบุรี ครีม บํา รุ ง หน้า ตอน กลางคืน ครีม หน้า ขาว กลางคืน เครื่องสำอาง ค์ คลีนิค วิตามิน เกาหลี honey ร้าน คาเฟ่ น่า รัก ๆ คอ ล ลา เจน กิน กับ วิตามิน ซี รักษา รอย แผลเป็น บน ใบหน้า แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน รวม แบ ล คม อ ร์ ส แคลเซียม pantip วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี สุด คาเฟ่ เจ้า หญิง เปิด ร้าน คาเฟ่ เล็ก ๆ วิตามิน ดี ได้ จาก ครีม รอบ ดวงตา ที่ ดี ที่สุด คาเฟ่ อาหาร เช้า วา นี ก้า วิตามิน ซี ส กิน แคร์ สำหรับ คน เป็น เซ็ บ เดิ ร์ ม ส กิน แคร์ ผิว แข็งแรง pantip วิตามิน ซี blackmore 500 mg คาเฟ่ ริม แม่น้ำ วิตามิน รวม ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ส กิน แคร์ ลด ฝ้า ชา บู คาเฟ่ อิ ชิน บาร์ แอนด์ คาเฟ่ ลี คาเฟ่ วิตามิน ซี อึน เซ รั่ ม หน้า ใส ยี่ห้อ ไหน ดี ชิ ค คาเฟ่ วิตามิน ลด ฝ้า วิตามิน ซี nat c วิธี รับประทาน ร้าน คาเฟ่ เขา ใหญ่ 2020 คาเฟ่ ใกล้ วัด อรุณ ร้าน เสือ คาเฟ่ คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี เซ เว่ น วิตามิน ล้าง แอลกอฮอล์ วิตามิน ซี กินเวลา ไหน ดี วิตามิน ซี อึน ดัน ดี ไหม คาเฟ่ อ เม ซอน ราคา เครื่องสำอาง kma ส เปร ย์ บล็อค เครื่อง สํา อา ง บ้าน บ้าน คาเฟ่ คาเฟ่ สันติ ธรรม ทา ใต้ ตา ดํา บ้าน นอกคอก นา เขา ใหญ่ คาเฟ่ วิตามิน ลด สิว อุด ตัน วิตามิน บี 1 คือ ครีม ทา ผิว ชาย คอ ล ลา เจน dhc ราคา ครีม บำรุง ผิว ผู้ชาย วิตามิน บี แอ ม เว ย์ ราคา คาเฟ่ วัด พระ แก้ว คาเฟ่ พิ ด โลก น้ํา ยัน ฮี ขายส่ง ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผิว แพ้ ง่าย ร้าน คาเฟ่ ปัตตานี วิตามิน ซี 200 เซ เว่ น วิตามิน ตั้ง ครรภ์ วิตามิน พี่ จุน คาเฟ่ นม ส กิน แคร์ ลด จุด ด่าง ดํา ครีม กันแดด olay ครีม กันแดด olay คาเฟ่ ย่าน รัช ดา วิตามิน บํา รุ ง เล็บ ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม กระจ่าง ใส แคลเซียม dhc tonnam cafe khaoyai ลบรอย ดํา จาก แผล ส กิน แคร์ เซ เว่ น 2019 dhc ผิว ขาว เซ รั่ ม เกาหลี 2019 เครื่อง สํา อา ง โพ ลา อายุ 30 กิน วิตามิน อะไร ดี pantip แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน รวม คาเฟ่ สุขุมวิท 39 ซัน คาเฟ่ อาหาร วิตามิน บี 1 วิตามิน ซี เน ส ซี คาเฟ่ ลํา พูน 2020 ฉีด วิตามิน ผิว ขาว จริง ไหม เครื่อง สํา อา ง โทน ส้ม อิฐ คาเฟ่ แถว ฝั่ง ธน เครื่อง สํา อา ง มิ ล เล่ ภูมิใจ คาเฟ่ คาเฟ่ นิมมาน ถ่ายรูป คาเฟ่ สรง ประภา ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง สํา เพ็ง วิตามิน dhc ไฮ ยา ลู รอน คาเฟ่ ทองหล่อ bkkmenu วิตามิน แก้ ปวด เมื่อ ย ด ริ ป ผิว ขาว วิตามิน dhc วิธี กิน คาเฟ่ ราม 2 ร้าน กาแฟ วิว สวย ๆ เครื่อง สํา อา ง ค์ nyx คาเฟ่ สังข ละ เครื่อง สํา อา ง ได โซะ nat c วิธี กิน ร้าน อัญชัน วิภาวดี pantip ยา ไบ โอ ติ น olay เซ รั่ ม เซ รั่ ม ข้าว บู๊ ท วิตามิน ซี วิตามิน ซี 500 ไบ โอ ติ น ช่วย เรื่อง วิ ส ท ร้า บี คอมเพล็กซ์ เครื่อง สํา อา ง oriental princess วิตามิน กั ม มี่ วิตามิน บี รวม กิน ตอน ไหน ดี คาเฟ่ ใน นิมมาน นอน ไม่ หลับ วิตามิน วิตามิน ซี กิน ก่อน นอน ได้ ไหม ร้าน กาแฟ เปิด 24 ชั่วโมง ร้าน steve cafe & cuisine วอร์มอัพ คาเฟ่ วิตามิน ซี eundan ของ ปลอม วิตามิน สลาย ฝ้า อ อริ ส ต้า vitamin c คือ วิตามิน ผิว ขาว ผู้ชาย กิน วิตามิน ก่อน นอน วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 คาเฟ่ จอมทอง 19 บี 6 วิตามิน บี 5 ผม เจ ล ลบรอย แผลเป็น จาก สิว คาเฟ่ อ เม ซอน ฐานทัพ เรือ vitamin รวม วิตามิน ขวด ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน dhc กิน ตอน ไหน แดด มี วิตามิน อะไร ครีม บํา รุ ง หน้า ชุ่มชื่น เดอะ เม ล่อน คาเฟ่ ลพบุรี คาเฟ่ ห้อง ส่วนตัว ส กิน แคร์ ผิว ขาว บํา รุ ง เล็บ วิตามิน เซ รั่ ม an บุ ฟ เฟ่ สี มา ธานี วิตามิน เอ ดี 3 อี ร้าน กาแฟ บางนา 2019 คาเฟ่ แถว เซน ลาด เครื่อง สํา อา ง ชา แน ล ราคา blackmores buffered c 500 mg 200 เม็ด ราคา ถูก บุ ฟ เฟ่ มหาชัย หลง คาเฟ่ วิธี กิน วิตามิน อึน ดัน คาเฟ่ หาด บาง แสน vistra บํา รุ ง สายตา ส กิน แคร์ หน้า หนาว โม ริ ฮา น่า วิตามิน ซี พลัส ก ลู ต้า เซ รั่ ม คาเฟ่ เยาวราช 2019 วิตามิน ซี 2000 มิลลิกรัม chaan de cafe ส กิน แคร์ clinique เซ รั่ ม ขาว ยา วิตามิน อี วิตามิน จาก แดด คาเฟ่ บางนา ถ่ายรูป คอ ล ลา เจน dhc ราคา เซ รั่ ม วิตามิน ซี นา มิ pantip วิตามิน pair pantip เครื่อง แต่งหน้า ของเล่น บ้าน ปลายนา คาเฟ่ ที่ ลบรอย แผลเป็น ร้าน 02 kaffee & bistro blackmores buffered c 500 mg 200 เม็ด ราคา คาเฟ่ เยาวราช 2019 วิตามิน ซี แบบ ผง ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ เซ็นทรัล พระราม 2 ส กิน แคร์ 30 pantip เครื่องสำอาง ผู้ชาย คาเฟ่ แถว เซ็นทรัล พระราม 2 คาเฟ่ หอคอย เขา สาม มุข ครีม บำรุง กลางวัน กิ ฟ ฟา รี น นา โก คาเฟ่ hicee 500 mg ราคา วิตามิน ซี ฟอง ฟู่ วิตามิน ของ กิ ฟ ฟา รี น กิน วิตามิน ซี ผิว ขาว วิตามิน ซี ไบ โอ ซี แอ ม เว ย์ ร้าน คาเฟ่ ปทุม เครื่อง สํา อา ง ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 วิตามิน ซี bio ส กิน แคร์ ลด หน้า มัน ทั ล ริม คาเฟ่ อาหาร วิตามิน เค วิตามิน เพิ่ม ความ อ้วน ครีม บำรุง ผู้ชาย คาเฟ่ เขื่อน ศรีนครินทร์ class cafe มท ส ส เปร ย์ บล็อค เครื่อง สํา อา ง นา โก คาเฟ่ คาเฟ่ บางนา ถ่ายรูป ควร กิน วิตามิน อะไร บ้าง เซ รั่ ม ที่ ใช้ ดี ที่สุด ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า 40 เครื่องสำอาง nyx วิตามิน ซี กล่อง เขียว 25 บาท นิ ว โร เบียน วิตามิน บี เครื่อง สํา อา ง ได โซะ ครีม บํา รุ ง หน้า ตอน กลางคืน ครีม ทา มือ นี เวี ย ครีม ลบรอย แผลเป็น นูน ร้าน คาเฟ อี น วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ กิน ตอน ไหน วิตามิน ซี อึน ดัน ของ ปลอม วิ ส ท ร้า อะ เซ โร ลา เชอ ร์ รี่ 1000 ม ก กิน ตอน ไหน dhc สี ส้ม คาเฟ่ แมว อ่อนนุช ยา วิตามิน บี 1 6 12 ป่า บ ง คาเฟ่ บุ ฟ เฟ่ แถว นี้ กิน วิตามิน ซี คู่ กับ คอ ล ลา เจน ฉีด วิตามิน ซี ราคา วิตามิน ซี ที่ เซ เว่ น วิตามิน das gesunde plus วิธี กิน ซี วิ ต ผสม คอ ล ลา เจน คาเฟ่ บ้าน กรูด คาเฟ่ เอ ตู ตู เครื่องสำอาง ยี่ห้อ kedma ราคา คาเฟ่ mrt สาม ย่าน ส กิน แคร์ หน้า ใส 2020 ครีม บํา รุ ง หน้า คน ท้อง คาเฟ่ สุขุมวิท 101 วิธี กิน วิตามิน บี รวม วิตามิน เหน็บชา คาเฟ่ ใกล้ ม ช วิตามิน แบบ ดูด ป่า บ ง คาเฟ่ คาเฟ่ หาด วอน นภา คาเฟ่ ถ่ายรูป น่า รัก ๆ blackmores bio c 1000 mg 150 เม็ด ราคา วัต สัน วิตามิน เซ็น ท รัม วิตามิน ให้ กิน ข้าว ได้ คาเฟ่ นิมิตร ใหม่ blackmores vitamin c 1000 mg บ้าน บ้าน คาเฟ่ วิตามิน ดี 3 คือ วิตามิน ซี พัน ทิป วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ วัต สัน ราคา ร้าน กาแฟ อารีย์ 2019 ฮ อม คาเฟ่ ลํา พูน คาเฟ่ ฝั่ง พระนคร วิตามิน บำรุง ราก ผม อึน ดัน สี ทอง คาเฟ่ ดอกไม้ เยาวราช สาย คาเฟ่ คาเฟ่ ใกล้ mrt วัด มังกร วิตามิน บํา รุ ง ประสาท และ สมอง วิตามิน daiso เครื่อง สํา อา ง เป็น เซ็ ท เครื่อง สํา อา ง kma คาเฟ่ ถนน จันทน์ วิตามิน ช่วย ผม ร่วง วิตามิน ต้าน หวัด คลีนิค เครื่อง สํา อา ง ร้าน กาแฟ บาง แสน ติด ทะเล วิ ต อี เซ รั่ ม yves rocher วิตามิน รวม ราคา วิตามิน ที่ จํา เป็น ต่อ ร่างกาย ฮ อม คาเฟ่ ลํา พูน วิตามิน ซี สูง ร้าน tutu beach ตัวแทน เครื่อง สํา อา ง กาแฟ 24 ชม mivolis วิตามิน เครื่อง สํา อา ง เป็น เซ็ ท pantip อ เม ซอน เปิด คอ ล ลา เจน ไฮ โดร ไล ซ์ ผสม วิตามิน ซี วิตามิน mega we care วิตามิน ป้องกัน หวัด วิตามิน ซี แนะ นํา dhc สี ส้ม อาหาร เสริม แบ ล็ คม อ ร์ ส ดิ ไอ รี น คาเฟ่ วิตามิน ดี 3 ไก่ วิตามิน เพิ่ม ความ อ้วน dhc ผิว ขาว ร้าน foresta cafe คาเฟ่ ป่า คอ ล ลา พี น ซี กิน ตอน ไหน คาเฟ่ พระราม 3 ริม น้ํา คาเฟ่ สุขุมวิท 101 วิตามิน บํา รุ ง เม็ดเลือด ขาว vit b complex ยา คาเฟ่ แถว ลํา ลูก กา เหงือก อักเสบ วิตามิน วิตามิน อาหาร ผิว นิยาย คาเฟ่ ตลิ่งชัน คาเฟ่ เรือน กระจก คาเฟ่ อิสรภาพ กาแฟ บอน คาเฟ่ กว๊าน คาเฟ่ วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด โค เรี ย อึน ดัน เครื่องสำอาง ปลอม ส กิน แคร์ ตัว ไหน ดี เซ รั่ ม มะพร้าว แก้ ฝ้า นิ ว โร เบียน วิตามิน บี วิตามิน สำหรับ คน อายุ 70 เครื่องสำอาง มิส ที น vistra vit c วิตามิน บี มี กี่ ชนิด ไบ โอ ติ น ผม หงอก วิตามิน รวม แบ ล็ คม อ ร์ คาเฟ่ หมา ฝั่ง ธน คาเฟ่ หนอง ม น คาเฟ่ ปอม das gesunde plus ราคา คาเฟ่ อารีย์ อ่าน หนังสือ ร้าน กาแฟ วัด ม่วง blackmore buffered c 500 mg ราคา วิตามิน บี 4 อาหาร เสริม วิตามิน บี รวม วิตามิน regenez ร้าน กาแฟ วิว สวย ๆ รองพื้น miss rose เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี อาหาร บํา รุ ง ผิวพรรณ วิตามิน เชอ รี่ แดด วิตามิน กี่ โมง คาเฟ่ หมา ปอม ครีม ทา ผิว ที่ คน ท้อง ใช้ได้ ส กิน แคร์ ถูก และ ดี 2019 ส กิน แคร์ กลางวัน dog country cafe ค่า เข้า เครื่องสำอาง ค์ ราคา 5 บาท วิตามิน ซี จาก เกาหลี sunlife วิตามิน cafe สัตว์ dhc สิว ร้าน คาเฟ่ หมา วิตามิน ซี หลอด วิตามิน บี บํา รุ ง ปลาย ประสาท ร้าน คาเฟ่ น่า นั่ง คาเฟ่ เขา เขียว เปิด ร้าน คาเฟ่ เล็ก ๆ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ ชุ่มชื่น เซ รั่ ม ส กิน แคร์ บุ ฟ เฟ่ เซ็นทรัล ปิ่น เกล้า casa lapin central world ชั้น ขมุ น คาเฟ่ ตาล พ วา คาเฟ่ ครีม กระจ่าง ใส ฟ อ เร ส ต้า คาเฟ่ ดอนเมือง คาเฟ่ พระราม สอง ท้อง กิน วิตามิน ซี ได้ ไหม คาเฟ่ แถว ปาก คลอง ตลาด ผง วิตามิน ซี ใน เซ เว่ น คาเฟ่ เยาวราช กลางคืน 22 องศา คาเฟ่ ยา elevit ครีม ทา ผิว ผู้ชาย 2019 ร้าน คาเฟ่ พระราม 9 ผลิตภัณฑ์ ส กิน แคร์ เครื่อง สํา อา ง วิคตอเรีย วิตามิน บี 5 อาหาร วิตามิน บี รวม วัต สัน คาเฟ่ ธนบุรี วิตามิน ซี ฉีด ผิว ขาว วิตามิน สัตว์ คาเฟ่ แถว หอ ศิลป์ คาเฟ่ ลับ เจริญกรุง วิตามิน ซี ดูด ซึม อาหาร เสริม วัย 30 แมกนีเซียม วิตามิน บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย ส กิน แคร์ สำหรับ คน เป็น สิว บํา รุ ง ผิว หน้า pantip ดู นา คาเฟ่ ห้วย ใหญ่ vitamin c blackmore 1000 mg ราคา ไบ โอ ติ น ผม หงอก เครื่อง สํา อา ง etude คาเฟ่ 304 วิตามิน เอ ดี 3 อี คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย 2019 hatta zakka cafe พระราม 2 ครีม ลด รอย แผลเป็น นูน แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน บี วิตามิน ลด บวม น้ํา วิตามิน eundan วิตามิน ซี โค เรี ย อึน ดัน กิน วิตามิน ตัว ไหน ขาว วิตามิน cdr วิตามิน ซี ยี่ห้อ คาเฟ่ แถว ดอน หวาย วิตามิน ฉีด ร้าน คาเฟ่ ฝั่ง ธน ทรัพย์ ไพร วัลย์ คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง sephora ทอง สุข คาเฟ่ คาเฟ่ น น nana hunter coffee roasters ราคา mivolis สี เขียว คาเฟ่ พระราม 9 2020 วิตามิน เจริญอาหาร ผู้ใหญ่ ร้าน กาแฟ บาง แสน ติด ทะเล คาเฟ่ ย่าน ฝั่ง ธน ต้นไม้ ใน ร้าน กาแฟ แบรนด์ เม็ด บํา รุ ง สมอง กิน ตอน ไหน คาเฟ่ แมว แจ้งวัฒนะ วิตามิน ตัว หอม ร้าน บุญ ตา คาเฟ่ mint cafe by peppermint field มินท์ คาเฟ่ คาเฟ่ ใน กา ญ คาเฟ่ แล บัว ร้าน กาแฟ minimal ร้าน กาแฟ 24 ชั่วโมง ใกล้ ฉัน ไฮ วิตามิน ซี 200 ควร กิน วิตามิน ซี เท่า ไหร่ ต่อ วัน คาเฟ่ ป่า เครื่อง สํา อา ง ยู ส ตา ร์ ส กิน แคร์ ผู้ชาย 2020 ภู ฟิ น คาเฟ่ ม่อน แจ่ม อาหาร บำรุง ผิว ชะลอ วัย คาเฟ่ เพชรเกษม 81 วิตามิน เพิ่ม ความ สูง pantip วิตามิน ซี blackmores ราคา คาเฟ่ ตู้ คอนเทนเนอร์ มา โน โปร วิ แทบ วิตามิน c เม็ด ฟู่ akirart cafe studio biotin zinc เภสัช จุฬา pantip คาเฟ่ สุขุมวิท 50 เครื่อง สํา อา ง แบรนด์ น้อง ฉัตร เครื่อง สํา อา ง ดิ ออ ร์ คาเฟ่ ถ่ายรูป ทองหล่อ แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 1000 mg 30 เม็ด ราคา วิตามิน ซี อาหาร เสริม ส กิน แคร์ innisfree อาหาร บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ แข็งแรง odbo ราคา เม็ด ฟู่ วิตามิน รวม วิตามิน ควร กินเวลา ไหน คาเฟ่ ดี เฮ้า physicians formula รองพื้น cafe แถว อารีย์ คาเฟ่ แถว บางขุนเทียน ร้าน กาแฟ 24 ชั่วโมง ลาดพร้าว centrum วิตามิน คาเฟ่ ดำเนิน blackmores bio c 1000 mg 150 เม็ด ราคา วัต สัน คาเฟ่ เปิด ดึก วิตามิน วัย 40 วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ กี่ กรัม วิตามิน ซี dhc ของ แท้ วิตามิน ตัว ไหน กิน แล้ว อ้วน เครื่อง สํา อา ง ราคา ถูก และ ดี คาเฟ่ ทองย้อย วิตามิน บี มี กี่ ชนิด physicians formula รองพื้น วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ 1000 mg ราคา ซี วิ ท วิตามิน วิตามิน สำหรับ คน อายุ 70 คาเฟ่ แถว สะพาน ใหม่ ยา vitamin จิบ ไถ่ vit c vistra วิตามิน ซี องค์การ เภสัช 85 บาท คาเฟ่ สนามหลวง 2 ทา วิตามิน ซี คาเฟ่ แนว วิน เท จ แต่ง ร้าน สวย ๆ สาย คาเฟ่ วิตามิน เอ ช่วย คอ ล ลา เจน dhc ราคา ร้าน คาเฟ่ เขา ใหญ่ 2020 ของเล่น แต่งหน้า เด็ก วิตามิน ช่วย เผา ผลาญ ไขมัน pantip คาเฟ่ เอ ตู ตู ม อย เจอร์ ไร เซอร์ คน เป็น สิว โค เรี ย อึน ดัน อิน ดี้ คาเฟ่ vit e คือ konvy เครื่องสำอาง vistra ผิว ขาว คาเฟ่ แมว บางแค วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ วัต สัน vit a day เยล ลี่ คาเฟ่ emquartier อาหาร ที่ ให้ วิตามิน บี คาเฟ่ ใกล้ วัด ถ้ํา เสือ ขวด วิตามิน ซี คาเฟ่ ใหม่ วิตามิน บี 12 ได้ จาก วิตามิน ซี วัต สัน ดี ไหม แต่งหน้า นักเรียน ด้วย เครื่องสำอาง 7 11 เครื่องสำอาง ค์ สำหรับ เด็ก นอน ไม่ หลับ วิตามิน เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ยี่ห้อ ไหน ดี pantip วิตามิน ซี เกาหลี ยก ลัง vitamin d3 5000 iu ราคา น้ำ ดื่ม วิตามิน ซี คาเฟ่ บ้าน ต้นไม้ วิตามิน บี 12 methylcobalamin วิตามิน บี 5 แบ ล็ คม อ ร์ คาเฟ่ สวน รถไฟ mega we care nat c ราคา ใช้ ครีม ทา หน้า อะไร ดี ไบ โอ ติ น แก้ ผม ร่วง ร้าน คาเฟ่ น่า รัก ๆ วิ ต ซี ฉีด hicee ราคา น้ำ วิตามิน b วิตามิน อี ส กิน แคร์ ร้าน คาเฟ อี น สินค้า กิ ฟ ฟา รี น เครื่อง สํา อา ง วิตามิน เกาหลี ตัว ไหน ดี dhc สี ส้ม ครีม บำรุง ผิว สำหรับ วัย ทอง ลิปสติก ของ เด็ก บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย ไบ โอ ติ น ผม ร่วง แนะ นํา วิตามิน บํา รุ ง ผิว เม็ด ฟู่ แมกนีเซียม คาเฟ่ บรม ราช ชนนี วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ ดี ไหม วิตามิน ละลาย น้ำ fairiesta moshi moshi เครื่อง สํา อา ง vit c ใน เซ เว่ น คาเฟ่ ฝั่ง ธนบุรี วิตามิน เสริม อาหาร เด็ก บํา รุ ง ผม วิตามิน เซ รั่ ม an วิตามิน บี 7 คือ ยา ลบรอย แผลเป็น จาก สิว ยา b12 ร้าน ปลาร้า คาเฟ่ วิตามิน ซี ตัว ไหน ขาว ครีม บํา รุ ง ผิว ชุ่มชื้น คาเฟ่ เอกมัย 2019 คาเฟ่ ตาม แนว mrt คาเฟ่ อ่าว มะนาว ร้าน little hideout เม ม โม รี่ เฮ้า ส์ คาเฟ่ ทองย้อย คาเฟ่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ส กิน แคร์ ผิว ขาว วิ ต ซี 1000 mg ครีม ทา มือ ถูก และ ดี วิตามิน เม็ด vitamin e oil ทา หน้า คาเฟ่ หมอชิต ไบ โอ ซี พลัส แอ ม เว ย์ ราคา คาเฟ่ ดาดฟ้า วิตามิน สำหรับ คน นอน น้อย ยา ลบรอย แผลเป็น ที่ หน้า คาเฟ่ ริม น้ำ เยาวราช วิตามิน ซี รักษา ฝ้า ยี่ห้อ วิตามิน ซี อาหาร วิตามิน อี วิตามิน แก้ ปวด เมื่อ ย วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ กิน ตอน ไหน vitamin คือ วิตามิน water เครื่อง สํา อา ง ของเล่น คาเฟ่ แถว บี ที เอ ส วิตามิน บี 5 แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน เสริม สำหรับ เด็ก วิตามิน ซี ซู เลียน เซ รั่ ม an วิตามิน ทา หน้า ร้าน กาแฟ วัด ม่วง แบรนด์ เครื่องสำอาง แพง ที่สุด nat c 150 เม็ด วิตามิน dhc วิธี กิน blackmores vitamin c 1000 mg อาหาร เสริม แบ ล็ คม อ ร์ ส คาเฟ่ เอกมัย 2019 วิตามิน บำรุง สมอง และ สายตา เซ รั่ ม เกาหลี 2019 คาเฟ่ วัด พระ แก้ว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า กิ ฟ ฟา รี น วิ ต อะ เดย์ วิตามิน ซี คาเฟ่ ม ช คาเฟ่ bts ทองหล่อ seek cafe บางนา ลบรอย เเ ผล เป็น คอ ล ลา เจน ไฮ โดร ไล ซ์ ผสม วิตามิน ซี ส เปร ย์ บล็อค เครื่อง สํา อา ง คาเฟ่ ใน กํา แพง เพชร วิตามิน ซี อัด เม็ด กิน วิตามิน ซี กับ คอ ล ลา เจน พร้อม กัน ได้ ไหม เครื่องสำอาง hera คาเฟ่ อารีย์ อ่าน หนังสือ วิตามิน ซี natur c ร้าน ของหวาน อารีย์ ครีม ลบรอย แผลเป็น ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ mrt สาม ยอด nat c วิตามิน ซี วิตามิน c 1000mg วิตามิน ซี อึน วิตามิน ซี 100 คาเฟ่ หาด วอน นภา หมา ใจดี คาเฟ่ คาเฟ่ ตู้ คอนเทนเนอร์ วิตามิน โพแทสเซียม วิตามิน ขาว จริง อึน ดัน โกลด์ วิตามิน ซี ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี ด ริ ป วิตามิน ผิว pantip redoxon zinc ดี ไหม บ้าน ยาย คาเฟ่ พิศ มัย คาเฟ่ กาแฟ 24 ชม วิตามิน นำ เข้า เซ รั่ ม บํา รุ ง ใต้ ตา ครีม ทา มือ ด้าน เซ เว่ น วิตามิน ต้าน แก่ อาหาร เสริม แอ ม เว ย์ วิตามิน ซี บุ ฟ เฟ่ มหาชัย ราคา nat c วิตามิน ซี ภูมิคุ้มกัน วิตามิน ดี ซึม เศร้า เครื่อง สํา อา ง สํา เพ็ง ของ แท้ ไหม วิตามิน อี เม็ด วิตามิน บี 4 คาเฟ่ ของหวาน เครื่องสำอาง naked ร้าน กาแฟ บาง แสน เปิด ใหม่ วิตามิน ซี ขวด ใน เซ เว่ น วิตามิน เค ราคา น้ำ ดื่ม วิตามิน ซี ร้าน คาเฟ่ บางปู อาหาร เสริม zinc ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ พาย เรือ คาเฟ่ ท่าแพ วิตามิน ซี แม คม อ วิตามิน สลาย ฝ้า อ อริ ส ต้า ชบา คาเฟ่ คาเฟ่ น่า นั่ง ใกล้ ฉัน คาเฟ่ ย่าน สีลม วิตามิน พี่ จุน วิตามิน เสริม แคลเซียม ร้าน กาแฟ น่า นั่ง บาง แสน คาเฟ่ แถว คลองสาน น้ํา ดื่ม ยัน ฮี ราคา เซ เว่ น วิตามิน ผู้ชาย vit c เม็ด ฟู่ เซ รั่ ม ข้าว วิตามิน ซี ผง เซ เว่ น คาเฟ่ mrt ห้วยขวาง คาเฟ่ สนามไชย ครีม บำรุง เจ้ เล้ง วิตามิน ช่วย เผา ผลาญ ไขมัน ครีม กลางวัน ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน แน ท ซี แคลเซียม dhc ไร่ รัก คาเฟ่ คาเฟ่ หาด เจ้า หลาว ยา nat b คาเฟ่ ใกล้ ม ช เจ ล ลี่ วิตามิน วิตามิน ซี ถูก และ ดี แดด มี วิตามิน อะไร คาเฟ่ วัด อุโมงค์ วิตามิน 1000 mg ซิ ลิ โคน ใน เครื่อง สํา อา ง คา ร์ ฟ คาเฟ่ อาหาร เสริม zinc ยี่ห้อ ไหน ดี บ้าน บ้าน คาเฟ่ วิตามิน บี 7 ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน บี แอ ม เว ย์ ตัว ใหม่ amazon cafe เปิด กี่ โมง มี นา คาเฟ่ หนองบัว ลํา ภู คาเฟ่ ใกล้ bts อารีย์ วิตามิน vistra ดี ไหม แสน หวาน คาเฟ่ วิตามิน ซี กล่อง เขียว 25 บาท good cafe สาม กอง เซ็นทรัล ลาดพร้าว บุ ฟ เฟ่ ส กิน แคร์ ลด ฝ้า กระ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า วัต สัน เซ รั่ ม รอบ ดวงตา บ้าน บางเขน คาเฟ่ คาเฟ่ คลอง สาม ร้าน กาแฟ bts ครีม ทา กลางวัน วิตามิน บำรุง หัวใจ ครีม บำรุง ผิว ชาย วิตามิน ราคา ถูก โปร โม ชั่ น คาเฟ่ อ เม ซอน ร้าน กาแฟ วิว สวย ๆ ร้าน กาแฟ voodoo หนองจอก ครีม บํา รุ ง ที่ ดี ที่สุด แฟ รน ไช ส์ ร้าน กาแฟ อ เม ซอน ร้าน หลง โถ ว เยาวราช วิตามิน ปรับ สมดุล ฮอร์โมน คาเฟ่ แถว รามคำแหง ร้าน กาแฟ ดีๆ ชา แน ล เครื่อง สํา อา ง นอน ไม่ หลับ วิตามิน วิตามิน ซี ที่ ดี ที่สุด pantip วิตามิน น้ำ วิ ต ซี ราคา vitamin b12 ฉีด แบ ล็ คม อ ร์ สี ส้ม วิตามิน ซี ถูก และ ดี ครีม ทา มือ หอม ๆ คาเฟ่ ฝั่ง ธน ถ่ายรูป วิตามิน ซี ธรรมชาติ ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ซี blackmore 1000 mg ราคา ส กิน แคร์ หน้า แห้ง แฟ รน ไช ส์ คาเฟ่ อ เม ซอน คาเฟ่ รัช ดา 19 วิตามิน กิน แล้ว ผิว ใส blackmore บํา รุ ง สายตา ร้าน กาแฟ วัด ม่วง สาย คาเฟ่ วิตามิน ผิว ขาว วัต สัน วิ ต ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ไฮ วิตามิน ซี วิตามิน วอ เตอร์ pantip ร้าน กาแฟ o2 เม็ด วิตามิน ซี ร้าน กาแฟ 2020 ยา แก้ เหน็บชา ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน เซ เว่ น ซี centrum วิตามิน วิตามิน เจริญอาหาร ผู้ใหญ่ ควร กิน วิตามิน ซี วัน ละ กี่ มิลลิกรัม cafe ตลิ่งชัน eundan vitamin c gold วิตามิน รักษา รอย สิว คาเฟ่ พารา ก อน คาเฟ่ แถว ลํา ลูก กา วิตามิน สำหรับ คน ท้อง แมกนีเซียม เม็ด ฟู่ กิน ตอน ไหน กิน วิตามิน ซี ขาว จริง ไหม วิตามิน ละลาย ไขมัน วิตามิน วิ ส ท ร้า แค ค ตั ส คาเฟ่ วิตามิน ซี mega we care กิน วิตามิน ซี เยอะ ดี ไหม ฮ อม คาเฟ่ nee cara ดี ไหม ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ ราคา ส่ง ร้าน เก ร ย์ ฮา ว ด์ เครื่องสำอาง จาก ธรรมชาติ และ สมุนไพร cafe หนองจอก วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ วัต สัน คาเฟ่ bts ทองหล่อ วิตามิน ที่ ช่วย ให้ ผิว ขาว ที่นั่ง ชิ ว vitamin k2 คือ อายุ 40 ควร กิน วิตามิน อะไร วิตามิน ซี 500 mg ราคา วิตามิน fancl คาเฟ่ มีนบุรี หนองจอก วิตามิน by คุณ แอ้ pantip เครื่อง สํา อา ง ค์ เด็ก เครื่อง สํา อา ง ลด ราคา วิตามิน รวม บํา รุ ง ร่างกาย เซ รั่ ม ผิว กระจ่าง ใส blackmore buffered c ราคา ส กิน แคร์ เกาหลี ราคา ส่ง วิตามิน บํา รุ ง กล้าม เนื้อ เส้น เอ็น nitan cafe & garden วิตามิน vistra ดี ไหม วิตามิน อะไร ละลาย ใน ไขมัน vitamin b2 คือ แต่งหน้า เคาน์เตอร์ วิตามิน ซี ไฮ ซี คาเฟ่ แถว เซ็นทรัล พระราม 2 ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย pantip เซ รั่ ม ทา ผิว วิตามิน คลาย เครียด ยี่ห้อ ไหน ดี อาหาร ที่ บำรุง สายตา น้ำ วิตามิน b คาเฟ่ แถว สาย 2 ครีม บำรุง ผิว หน้า แอ ม เว ย์ ไบ โอ ซี พลัส แอ ม เว ย์ ราคา วิตามิน อี แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน บํา รุ ง ความ จํา วิตามิน นอน ไม่ หลับ b complex ยา วิตามิน เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน คาเฟ่ ริม น้ำ พระราม 3 วิตามิน ซี แบบ ผง ใน เซ เว่ น หลัง ฉีด วิตามิน ผิว เครื่อง สํา อา ง แบรนด์ น้อง ฉัตร คาเฟ่ หมา โก ล เด้ น กิน วิ ต ซี ตอน ไหน ดี nat c วิธี กิน ครีม บำรุง ผิว หน้า เด็ก ส กิน แคร์ ผิว ฟู วิตามิน เพิ่ม น้ำหนัก คุณ แอ้ pantip แดด มี วิตามิน อะไร เม็ด ฟู่ สี เขียว เครื่อง สํา อา ง ผู้หญิง วิตามิน ซี ควร กิน กี่ มิลลิกรัม ครีม ทา กลางคืน ผู้ชาย เครื่อง สํา อา ง แต่งหน้า ซี วิ ค รส ส้ม ริม บัว คาเฟ่ อาหาร ที่ บำรุง สายตา ครีม ลัง โคม กลางคืน บ้าน เชือก คาเฟ่ ครีม ทา ผิว ผู้ชาย pantip วิว ร้าน กาแฟ สวย ๆ ป่า บ ง คาเฟ่ ไฮ วิตามิน ซี หัว ตะเข้ คาเฟ่ เวจ จี้ กั ม มี่ caltrate plus สีชมพู ราคา เพลิน คาเฟ่ โอ อิ ชิ บุ ฟ เฟ่ สาขา ครีม แต้ม รอย ดํา จาก สิว วิตามิน h คาเฟ่ รถไฟฟ้า สวรรค์ บ้านนา คาเฟ่ ส กิน แคร์ วัย 40 ส กิน แคร์ ราคา ส่ง แฟ รน ไช ส์ cafe amazon วิตามิน บี 3 อาหาร วิตามิน ขาว ใส วิตามิน โอ บิ มิ น อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิว ที่ ดี ที่สุด vitamin c blackmore 1000 mg ราคา คาเฟ่ หัวลำโพง โฮม คาเฟ่ คาเฟ่ แถว คลอง 6 คาเฟ่ เปิด เช้า วิตามิน ซี นำ เข้า จาก เกาหลี วิตามิน ของ แบ ล็ คม อ ร์ คาเฟ่ สํา เพ็ง คาเฟ่ แรคคูน ครีม ทา กลางวัน วิตามิน ซี 500 คาเฟ่ ทุ่ง นา ใกล้ ฉัน คาเฟ่ พาย เรือ คาเฟ่ แมว อ่อนนุช ร้าน กาแฟ บางนา 2019 ครีม ทา รอบ ดวงตา ยี่ห้อ ไหน ดี ร้าน กาแฟ กํา แพง แสน เปิด ใหม่ โครงการ gump อารีย์ คาเฟ่ หาด ไม้ ขาว คาเฟ่ ราษฎร์บูรณะ คาเฟ่ ดี เฮ้า ส์ บาง แสน ยา ลบรอย ดํา จาก สิว วิตามิน บี รวม nat b วิตามิน ซี 2000 มิลลิกรัม ส เปร ย์ บล็อค เครื่อง สํา อา ง ครีม บำรุง หน้า เด็ก ครีม ทา ผิว ใน วัต สัน ลาซา น ญ่า คาเฟ่ cafe จตุจักร กิน วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน อี แบ ล็ คม อ ร์ b complex ราคา 11am คาเฟ่ เซ รั่ ม ข้าว วิตามิน เชอ รี่ วั ฒ น์ คาเฟ่ คาเฟ่ ลํา พูน 2020 วิตามิน รักษา สิว ที่ หลัง วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี สุด วิตามิน อี แบบ กิน คาเฟ่ หมี ราชพฤกษ์ อาหาร วิตามิน วิตามิน เสริม อาหาร เด็ก คาเฟ่ ใกล้ ม ช ครีม ปรับ สภาพ ผิว หน้า คาเฟ่ ธรรมชาติ ใกล้ ฉัน คาเฟ่ หาด เจ้า หลาว กิน วิตามิน ตอน ไหน ดี สุด อา ม่า คาเฟ่ รักษ์ คันนา กับ มี นา คาเฟ่ อาหาร ที่ มี วิตามิน ซี สูง วิตามิน บี รวม ช่วย เรื่อง อะไร วิ ต ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ยา แก้ เหน็บชา ยี่ห้อ ไหน ดี ร้าน บ้านนา คาเฟ่ กิน วิตามิน ซี เยอะ ดี ไหม คาเฟ่ หมี ราชพฤกษ์ วิตามิน กิน แล้ว ขาว ใส ส กิน แคร์ clinique เค้ก ใน อ เม ซอน คาเฟ่ แรคคูน ส กิน แคร์ ลด รอย ดํา วิตามิน เสริม ภูมิ ต้านทาน อา ม่า คาเฟ่ คาเฟ่ แมว แจ้งวัฒนะ เครื่อง สํา อา ง ได โซะ พ รี เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ อมตะ นคร วิตามิน เม็ด ร้าน คาเฟ่ สุรา ษ วิตามิน vit c วิตามิน dhc ไฮ ยา ลู รอน คาเฟ่ แมว สาม ย่าน คาเฟ่ นา วิตามิน บํา รุ ง กล้าม เนื้อ คาเฟ่ นั่ง ทํา งาน อารีย์ ยา ลบรอย แผลเป็น ที่ ดี ที่สุด เซรา ไม ด์ ส กิน แคร์ คาเฟ่ อมตะ นคร ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน อารีย์ คาเฟ่ นีออน วิตามิน บํา รุ ง ประสาท และ สมอง vitamininbox กาแฟ 24 ชม คาเฟ่ แมว คลอง สาม บ ลู คาเฟ่ ดู บัว คาเฟ่ อาหาร วิตามิน ซี ฟอง ฟู่ อาหาร เสริม แบ ล็ คม อ ร์ ส ครีม ทา หน้า ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี ชม ทุ่ง คาเฟ่ เครื่องสำอาง naked ครีม หน้า ขาว กลางคืน วิตามิน ขาว จริง วิตามิน กิน ก่อน นอน วิตามิน อี หน้า ใส ต้นไม้ ใน ร้าน กาแฟ เวจ จี้ กั ม มี่ วิตามิน คลาย เครียด ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ลัง โคม กลางคืน วิตามิน bloc me ราคา เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น 2020 ยา วิตามิน บี 1 6 12 แบรนด์ เครื่องสำอาง แพง ที่สุด ฮาร์ด ร็ อ ค คาเฟ่ น้ำ วิตามิน a วิตามิน pair pantip หู กระจง คาเฟ่ พระราม 3 village farm to café วิตามิน ขาว จริง คลีนิค เครื่อง สํา อา ง mega nat c 150 เม็ด ราคา ร้าน คาเฟ่ ปทุม เครื่อง สํา อา ง กิ ฟ ฟา รี น ตัว ไหน ใช้ ดี ครีม บํา รุ ง ที่ ดี ที่สุด วิตามิน บี รวม องค์การ เภสัช กิน ตอน ไหน ทา ครีม บำรุง ก่อน ทา เร ติ น เอ วิตามิน ที่ จํา เป็น ต่อ ร่างกาย วิตามิน อะไร ทํา ให้ ขาว ตา แห้ง วิตามิน กั ม มี่ วิตามิน ซี วิตามิน dhc สีชมพู ครีม ลด รอย แผลเป็น นูน วิตามิน ของ puritan's pride ดี ไหม blackmore บํา รุ ง สายตา ร้าน กาแฟ สี ดำ ursular cafe เออ ซู ล่า คาเฟ่
    วิตามิน บี รวม แอ ม เว ย์ ราคา| คาเฟ่ ถ่ายรูป ทองหล่อ| nana coffee roaster ราชพฤกษ์| เครื่อง สํา อา ง คลี นิ ก ข์| เขา พลาย ดํา คาเฟ่| วิตามิน hicee| คาเฟ่ วาริ น| วิธี กิน honey bush| เครื่อง สํา อา ง etude| อาหาร เสริม วิตามิน บี รวม| ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน อารีย์| เพียง ชีวา คาเฟ่| บำรุง ผิว ขาว| วิตามิน ซี ควร กิน ตอน ไหน ดี ที่สุด| ครีม บํา รุ ง กระชับ รู ขุม ขน| เครื่อง สํา อา ง ไม่ ติด หน้า| วิตามิน ซี แนะ นํา| cafe สัตว์| ร้าน คาเฟ่ กาแฟ ใกล้ ฉัน| วิตามิน เร่ง ผิว ขาว| ครีม บํา รุ ง ผิว ที่ ดี ที่สุด| วิตามิน ตับ| วิตามิน แบบ ชง| วิตามิน บํา รุ ง อสุจิ| คาเฟ่ สีลม สาทร| เท น โจ บุ ฟ เฟ่| คาเฟ่ น้ำตก| บุ ฟ เฟ่ มหาชัย| ร้าน กาแฟ เปิด| วิตามิน watson| คาเฟ่ รัก นา| ครีม ทํา ให้ หน้า ชุ่มชื่น| บ้าน บางเขน คาเฟ่| คาเฟ่ สุขุมวิท 39| เครื่อง สํา อา ง tarte| วิตามิน das gesunde plus| ดิ ไอ รี น คาเฟ่| เซ็นทรัล ลาดพร้าว บุ ฟ เฟ่| คาเฟ่ เค้ก| เครื่อง สํา อา ง ค์ น้อง ฉัตร| วิตามิน ดี เอ ช ซี| วิตามิน บี 12 ได้ จาก| vitamin c nat c| vitamininbox| vitamin b5 คือ| วิตามิน บี 1612| แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน รวม| cafe amazon เปิด กี่ โมง| แคลเซียม แบ ล็ คม อ ร์ ดี ไหม| เครื่อง สํา อา ง revlon| วิตามิน ซี หลอด| คาเฟ่ เลี่ยง เมือง ปากเกร็ด| วิตามิน c เม็ด ฟู่| ทา วิตามิน ซี| เครื่องสำอาง bsc| วิตามิน ลด ริ้ว รอย pantip| เม็ด ฟู่ สี เขียว| วิตามิน ซี กระปุก| แคลเซียม เม็ด บํา รุ ง กระดูก| วิตามิน บํา รุ ง กล้าม เนื้อ เส้น เอ็น| วิตามิน dii| วิตามิน หน้า ใส ไร้ สิว| แอ พ เครื่อง สํา อา ง| ครีม บํา รุ ง ผิว นี เวี ย|